Hội nghị trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động giảm nước thất thoát thất thu  (14/12/2015)
Hội nghị trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động giảm nước thất thoát thất thu
Lễ khánh thành Nhà máy nước Thủ Đức III  (31/08/2015)
Lễ khánh thành Nhà máy nước Thủ Đức III ngày 21.08.2015
Hội thảo chuyên đề hợp tác nghiên cứu thí điểm quản lý mạng lưới cấp nước thông minh giữa SAWACO và G-BEST  (31/08/2015)
Hội thảo chuyên đề hợp tác nghiên cứu thí điểm quản lý mạng lưới cấp nước thông minh giữa SAWACO và G-BEST ngày 19.08.2015
Kỷ yếu SAWACO  (22/06/2015)
Kỷ yếu 10 năm ngày thành lập Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (24/05/2005 - 24/05/2015)