(15/09/2020 12:34:54)
BẢNG CÔNG BỐ THÔNG TIN NỘI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM THÁNG 5/2020
  (15/09/2020 12:30:53)
BẢNG CÔNG BỐ THÔNG TIN NỘI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM THÁNG 8/2020
  (15/09/2020 11:58:59)
BẢNG CÔNG BỐ THÔNG TIN NỘI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM THÁNG 7/2020
  (15/09/2020 11:58:19)
BẢNG CÔNG BỐ THÔNG TIN NỘI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM THÁNG 6/2020
BẢNG CÔNG BỐ THÔNG TIN NỘI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM THÁNG 4/2020  (20/05/2020 02:49:42)
BẢNG CÔNG BỐ THÔNG TIN NỘI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM THÁNG 4/2020
Bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm tháng 03/2020  (21/04/2020 10:48:09)
Bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm tháng 03/2020
Bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm tháng 02/2020  (17/03/2020 11:09:34)
Bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm tháng 02/2020
Bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm tháng 1/2020  (02/03/2020 10:34:46)
Bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm tháng 1/2020
Bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm tháng 12/2019  (30/01/2020 07:59:52)
Bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm tháng 12/2019
Bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm tháng 11/2019  (11/12/2019 04:53:09)
Bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm tháng 11/2019