User infomation Minimize  
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
Sản phẩm Minimize  
 
Dịch vụ Minimize  
 
 
 
Lịch cá nhân Minimize  
 
 
Danh sách công việc theo tuần Minimize  
 
 
 
 
Chủ đề thảo luận Minimize  
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Thông báo dành cho nhân viên Sawaco Minimize  
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2019  (12/11/2020)
Báo cáo tài chính riêng (6 tháng năm 2020)  (19/08/2020)
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm (01/01/2020 - 30/06/2020)  (19/08/2020)
Báo cáo tài chính hợp nhất - Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 (sau kiểm toán độc lập)  (27/05/2020)
Về thực hiện công bố thông tin về tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp và thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp  (15/05/2020)
Báo cáo tài chính hợp nhất - Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 (trước kiểm toán)  (09/04/2020)
Báo cáo tài chính riêng (Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019)  (06/04/2020)
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020  (02/04/2020)
Báo cáo tài chính Công ty Mẹ 6 tháng đầu năm 2019  (15/08/2019)
Quyết định số 3080/QĐ-UBND về bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên  (14/08/2019)
 
Thông báo chung Minimize  
Hướng dẫn sử dụng Chương trình Quản lý công văn  (28/05/2015)
Thời gian sao lưu dữ liệu  (05/07/2011)